ติดต่องาน norawit@insightmarketing.club / 0936191419

Insight Marketing Club

เว็ปไซต์นี้เป็นการสรุปความรู้ด้าน การตลาด/การตลาดดิจิทัล จากในห้องเรียน ถึงผู้อ่านและนักการตลาดที่สนใจ

แรงบันดาลใจในการเขียน: อาจารย์ ณัฐวรรธน์ ศรีสุข (ผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

Category : Consumer Insight & Behavioral